Til utlån

Bokbussens bibliotektilbud er gratis. Leter du etter en spesiell bok eller film?  Du kan bestille lån selv med et klikk, og hente materialet hos oss på Gærjah.

Vi holder oss oppdatert om nye utgivelser, med særlig fokus på bøker fra sør- samisk område. Det meste av materialet er utgitt på norsk, men det utgis bøker på sør- samisk fortløpende. Vil du lære sør-samisk? Eller er du eller noen i familien under opplæring? Da kan vi skaffe deg oppdatert opplæringsmateriale!

Våre lånere leser mye lokalhistorisk materiale, krigshistorie, handverk, samisk historie, og mye mere. I tillegg har vi de samme bøker som du finner i alle andre bibliotek, barne- og ungdomslitteratur, krim- og skjønnlitteratur, og mye mer.

Löönedæmman

Gærjabussen gærjagåetiefaaleldahkh leah namhtah. Ohtsedeminie leah aktem gærjam jallh jielijeguvviem? Daelie maahtah 60 ovmessie mediabaasi sisnie, mah leah Nordlaantesne, seammasïenten ohtsedidh. Maahtah maam joem löönedh, Internehtesne, jïh dle mijjen luvhtie veedtjedh.

Mijjen leah iktesth orrestamme bïevnesh orre gærjabæjhkoehtimmiej bïjre, jïh eeremes gærjah åarjelsaemien dajveste. Jeenemes gærjah leah daaroen, mohte åarjelsaemien gærjah daamtaj olkese vadtasuvvieh. Sïjhth vielie åarjelsaemien lïeredh? Jallh datne jallh gie joem fuelhkeste leah skuvlem vaedtsieminie? Dellie maehtiejibie dutnjien orre learoevierhtieh ribledh!

Mijjen löönijh jïjnjh lïhkesdajven histovrijen gærjah luhkieh, goh soptsesh dåaroen bïjre, vætnoen jïh saemien histovrijen bïjre jïh jïjnje vielie. Dïsse lissine mijjen leah seammalaaketje gærjah mah leah jeatjah gærjagåetine, maana-jïh noerelitteratuvre, krimme- jïh tjiehpieslitteratuvre jïh jïjnje vielie.

Translate »