Språkkafé

 

Samisk språkkafé er en arena der barn, ungdom og voksne kan møtes for å snakke samisk. Det legges også opp til ulike språklige aktiviteter. Formålet er å styrke det samiske språk, identitet, fellesskap og kulturarv.

Bokbussen er med å utvikle møteplassene og vi har stadig samiske språkkafeer/treff i bokbussen. Her har vi også spennende tilbud som brettspill, bruk av samisk språklige nettspill og andre aktiviteter for barn og voksne. Sjekk ut vår arrangementskalender for mer info!

Saemien gïele-káfe lea gaavnedimmiesijjie gusnie maanah, noerh jïh geervealmetjh åadtjoeh tjåanghkenidh saemiestidh. Mijjen leah ovmessie gïeledarjomh. Mijjen ulmie lea saemien gïelem, identiteetem, ektievuekiem jïh kultuvreaerpiem nænnoestidh.

Gærjabusse lea mealtan evtiedidh daejtie tjåanghkojde jïh mijjen leah daamtaj saemien gïeletjåanghkoeh/gïelekáfeh gærjabussesne. Mijjen leah lustes jïh gieltegs faaleldahkh, vg. Daabloe/spïele, saemien nehtespïelh jïh jeatjah darjomh dovne maanide jïh geervealmetjidie. Mijjieh gïelereeremedajvigujmie, saemien jarngigujmie, jïh Aktene-prosjektine ektesne barkijibie.

Translate »