Sjïelem åådtje gærjan åvteste “Forvandlinga“.

Jïjnjh lahkoe Havmann-sjïeline, Kathrine Nedrejord. Daam sjïelem dan gærjan åvteste ”Forvandlinga” åådtje. Kathrine Nedrejord (Reakadamme. 1987) lea daaroen jïh saemien tjaelije, dramatihkere jïh scenetjiehpije, jïh Kjøllefjordeste båata. Nedrejorden voestes romaane “Transitt“ jaepien 2010 bööti. Altese mubpie romaane “Trengsel“, jaepien 2014 jïh jaepien 2018 dellie romaanem “Forvandlinga“ bæjhkoehti.

Romaane “Forvandlinga“ tjaelije jïjtse bïjre jïh sexuelle vædtsoehvoeten bïjre tjaala. Gærjine “Forvandlinga“ dellie aalka jïjtje jïjtse jielemem stuvredh. Naemhtie gærjan bïjre tjaalasovveme: K. julmieslaakan sohkesjovvi, jïlhts jïjtje pragmatihkere jïh sæjhta barre åvtese vaedtsedh, åajaldehtedh, dle eah jïjtjehke redtie jïh åejjieh mealtan. Badth, gosse gaajhke dovne vååjnoe tjååhpedeminie, dellie kaanne læjhkan naan nuepieh desnie vihth jielemem tseegkedh. Kathrine Nedrejord daennie gærjesne jielemen nåake jïh geerve bielide dåajmijeslaakan lohkijidie buakta».

«Gratulerer med Havmannprisen Kathrine Nedrejord
Hun får prisen for boka Forvandlinga. Kathrine Nedrejord (f. 1987) er en norsk og samisk forfatter, dramatiker og scenekunstner, og kommer opprinnelig fra Kjøllefjord. Nedrejord debuterte i 2010 med romanen Transitt. Hennes andre roman, Trengsel, utkom i 2014 og i 2018 kom hun ut med romanen Forvandlinga.
Romanen Forvandlinga beskriver en selvopplevd fundamental hendelse, nemlig å bli voldtatt. Med boka Forvandlinga tar hun kontrollen over eget liv. Omtale om boka sier: K. blir utsatt for en overfallsvoldtekt, og selv om hun vil være pragmatisk og komme raskt over det, viser det seg at kroppen og psyken gjør som den vil. Men selv når livet er på sitt mørkeste finnes det kanskje måter å bygge det opp igjen.
Kathrine Nedrejord makter å skildre ubekvemme realiteter på lesverdige måter, i en dyptloddende og kjenslevar fortelling.»

Teksten er publisert av Rana bibliotek, og oversatt av Maja Lisa Kappfjell

Translate »