Kultur- og litteraturformidling

Vi formidler informasjon om kultur-evenementer i sør- samisk område, og deltar på mange forskjellige arrangementer gjennom året. Vi besøker skoler, barnehager, og videregående skoler der vi aktivt formidler bøker, og kunnskap om samisk kultur.

 

Kultuvre- jïh litteratuvrebeagkoehtimmie

Mijjieh bïevnesh kultuvregaavnedimmiej bïjre mah leah åarjelsaemien dajvesne beagkoehtibie, jïh libie jïjtjh aaj meatan gelline ovmessie öörnedimmine abpe jaepien. Mijjieh guessine skuvline, maanagïertine jïh jåarhkeskuvline mïnnijibie gusnie gærjaj jïh saemien kultuvren bïjre soptsestibie.

 

 

Urfolk har rett til å bevare, ha kontroll med, verne og utvikle sin kulturarv og sin tradisjonelle kunnskap og sine kulturuttrykk, og også utrykkene for deres egen vitenskap, teknologi og kultur, herunder menneskelige og genetiske ressurser, frø, medisiner, kunnskap om dyr og planters egenskaper, muntlige overleveringer, litteratur, mønstre, sportslige aktiviteter og tradisjonelle leker, bildende og utøvende kunst. De har også rett til å bevare, ha kontroll med, beskytte og utvikle immaterielle rettigheter til slik kulturarv og tradisjonell kunnskap, og slike kulturuttrykk.

 

 

Sammen med urfolk skal statene treffe effektive tiltak for å anerkjenne og verne utøvelse av disse rettighetene.

Staloe- fortellingen om den sørsamiske kjempen!

I 2018 har vi hatt en teaterturne, i samarbeid med Åarjelhsaemien Teatere AS.

Staloe- fortellingen om den sørsamiske kjempen!

Translate »